• Stichting
  Alles over de Stichting "Boeken Steunen Mensen"
 • Beurzen
  Wij organiseren NL's grootste Boeken- en Platenbeurzen
 • Doelen
  Wij steunen particuliere ontwikkelingsprojecten
 • Inleveren
  U kunt bij ons tweedehands boeken, platen en CD's inleveren

De Stichting Boeken Steunen Mensen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectanten, deelnemers, projectaanvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Stichting Boeken Steunen Mensen.

Verwerking persoonsgegevens

De Stichting Boeken Steunen Mensen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Stichting Boeken Steunen Mensen verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), bij een bezoek aan Stichting Boeken Steunen Mensen evenementen en activiteiten en als u een project aanmeldt bij Stichting Boeken Steunen Mensen.
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;
 • het werven van vrijwilligers;
 • het opstarten van projecten voor fondsenwerving;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (direct) marketingdoeleinden;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

De Stichting Boeken Steunen Mensen verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, sollicitant, projectaanvrager of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan De Stichting Boeken Steunen Mensen, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website van De Stichting Boeken Steunen Mensen te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Soms worden persoonsgegevens door Stichting Boeken Steunen Mensen gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Facebook

Als u ons liked op facebook (Boekenbeurs Venlo), maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat we u niet twee keer met hetzelfde verhaal hoeven te benaderen, of juist maar één keer met een actie die u aanspreekt.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Stichting Boeken Steunen Mensen worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan Stichting Boeken Steunen Mensen, door een e-mail of een brief te
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Hoe beveiligt De Stichting Boeken Steunen Mensen gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de de Stichting Boeken Steunen Mensen fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. De Stichting Boeken Steunen Mensen maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. De Stichting Boeken Steunen Mensen schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies

De Stichting Boeken Steunen Mensen gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Social media cookies

Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook en Twitter zodat u eenvoudig informatie over De Stichting Boeken Steunen Mensen op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacy verklaringen van Facebook en Twitter inzien. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van Stichting Boeken Steunen Mensen bent ingelogd of op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Personaliseren van reclame-uitingen

De Stichting Boeken Steunen Mensen kan voor haar websites gebruik maken van retargetting van Google (Doubleclick) en Facebook. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Stichting Boeken Steunen Mensen op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

 

Wijzigingen privacy verklaring

De Stichting Boeken Steunen Mensen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De Stichting Boeken Steunen Mensen adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Versie juli 2019.

Disclaimer

De website van Stichting Boeken Steunen Mensen is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Boeken Steunen Mensen,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De Stichting Boeken Steunen Mensen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Boeken Steunen Mensen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Boeken Steunen Mensen te kunnen raadplegen.

De Stichting Boeken Steunen Mensen mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. De Stichting Boeken Steunen Mensen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Boeken Steunen Mensen geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Stichting Boeken Steunen Mensen staan links naar websites van derden. De Stichting Boeken Steunen Mensen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Boeken Steunen Mensen blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Boeken Steunen Mensen. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Boeken Steunen Mensen.

Privacy verklaring en DisclaimerStichting "Boeken Steunen Mensen"
Secretariaat Boekenderhofweg 20,
5925 NE Venlo

Email:  boekenbeursvenlo@gmail.com
Telefonische bereikbaarheid: 077-473 80 60

IBAN: NL 94 RABO 0117 7223 16

RSIN: 8025.72.376

© Copyright 2024 by Stichting "Boeken Steunen Mensen" | Powered by CLIM.nl